Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozor! Vypaľovanie trávy je zakázané

 07.03.2024

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
V LUČENCI
Novomeského 3, 984 03 Lučenec
Telefón
++421/47 561 62 61
Fax
++421/47 561 62 59
E-mail
peter.juricek@minv.sk
Internet
www.minv.sk
IČO
00151866
Vážení občania !
Rok 2021
Okres Lučenec Okres Poltár
Počet požiarov z dôvodu vypaľovania 15 9
Počet lesných požiarov 0 1
Počet usmrtených 0 0
Počet zranených 1 0
Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba
a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov.
Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej
osobe podľa § 62 v blokovom konaní uložená pokuta do 100 € a podľa § 61 pri prejednaní
priestupku uložená pokuta do výšky 331 €. Právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi za
porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť podľa § 59 uložená
pokuta do výšky 16 596 €.
Upozorňujeme občanov, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, počas suchého
a teplého počasia budú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a
príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru vykonávať hliadkovú činnosť zameranú na
odhalenie prípadov vypaľovania porastov trávy a kríkov.
Zákon o lesoch o ochrane pred lesnými požiarmi zakazuje:
 Zakladať alebo udržiavať otvorený oheň na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom
pásme – 50m od hranice lesných pozemkov mimo vyznačených miest,
 Fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.
Oheň zakladať iba na vyznačených miestach a pri zakladaní ohňa je potrebné dodržiavať základné
pravidlá požiarnej bezpečnosti:
 Nezakladať oheň počas vetra,
 Nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín,
 Neponechávať oheň bez dozoru,
 Ohnisko pred opustením dôkladne uhasiť a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky
po spaľovaní.
Veríme, že v spolupráci so všetkými vlastníkmi, správcami a užívateľmi lesných pozemkov,
v úzkej súčinnosti so spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity
v prírode a lese, ale aj s Vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými
stratami. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu počtu požiarov
v tomto jarnom období.
Vybavuje: pplk. Ing. Peter Juríček
tel.: 047/561 6260

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >
Úradné hodiny
Stránkové hodiny:
Pondelok Nestránkový deň
Utorok 09:00 - 15:00
Streda Nestránkový deň
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok Nestránkový deň


Pracovná doba:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 13:00

Tel. číslo: +421 905 234 936
E-mail: obeckalonda@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Google Prekladač