Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

 07.12.2021

Obec Kalonda – Obecný úrad, Mierová č.67, Kalonda, 985 31 Rapovce Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Kalonda Obecné zastupiteľstvo v Kalonde svojim uznesením č. 03/2017 zo dňa 21.9.2017 vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra Obce Kalonda na deň 27.11.2017 Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky: Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou Náležitosti prihlášky: • Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, • Výpis z registra trestov (nie staršie ako tri mesiace), • Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov, • Profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, • Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve Ďalšie predpoklady: • Najmenej 5 rokov praxe vo verejnej alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva, • Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov, • Užívateľské ovládanie počítača • Občianska a morálna bezúhonnosť Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Kalonda zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Kalonda – Obecný úrad , Mierová č.67, Kalonda, 985 31 Rapovce Najneskôr do 10.11.2017 do 13,00 hod. V prípade osobného doručenia ju odovzdá v kancelárii na tunajšom obecnom úrade. Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút. Deň nástupu do zamestnania: 01.12.2017 1. Posúdenie podaných prihlášok zabezpečia poslanci OZ, ktorí vyhodnotia splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce. 2. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ. 4. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra. 5. Pracovný pomer bude uzavretý na 0,1 úväzok pracovného času. Alžbeta Erdélyiová Starostka obce

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >
Úradné hodiny
Stránkové hodiny:
Pondelok Nestránkový deň
Utorok 09:00 - 15:00
Streda Nestránkový deň
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok Nestránkový deň


Pracovná doba:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 13:00

Tel. číslo: +421 905 234 936
E-mail: obeckalonda@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Google Prekladač