Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zverejňovanie zámeru zámeny

 07.12.2021

Obec Kalonda na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Kalonda č. 04/2018 zo dňa 19.7.2018 a v zmysle §9a ods.8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku Obce Kalonda Predmet zámeny: 1. Pozemok parc.reg. CKN 143/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 k.ú. Kalonda 2. Pozemok parc.reg. CKN 143/3 záhrady o výmere 1490 m2 k.ú Kalonda Predmetné pozemky sa nachádzajú v k.ú. Kalonda, okres Lučenec sú vedené na Katastrálnom odbore Okresného úradu Lučenec, na liste vlastníctva č. 501, vo vlastníctve Agáta Janková nar. 30.4.1961 a Jeno Reichert nar. 7.2.1963 obidvaja v polovici za 1. Pozemok parc.reg CKN 51 záhrada o výmere 5247 m2 Predmetný pozemok sa nachádza v k.ú. Kalonda, okres Lučenec, vedený na Katastrálnom odbore Okresného úradu Lučenec, na liste vlastníctva č. 54 vo vlastníctve obce v polovici. Zámena sa uskutoční s finančným vyrovnaním zo strany Agáty Jankovej a Jeno Reichert. Náklady so zámenou pozemkov spojené hradia Agáta Janková a Jeno Reichert. Dôvodom zámeny predmetných pozemkov je žiadosť o zámenu pozemkov zo dňa 23.5.2018 podaná na obecný úrad od p. Jankovej Agáty a Jeno Reicherta z dôvodu, že parc.reg. CKN 51 sa nachádza bezprostrednom susedstve ďalších pozemkov vo vlastníctve menovaných. Doba zverejnenia: od 24.7.2018 do 15.8.2018 Spôsob zverejňovania: web stránka obce: www.obeckalonda.ocu.sk, úradná tabuľa obce Kalonda. 

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >
Úradné hodiny
Stránkové hodiny:
Pondelok Nestránkový deň
Utorok 09:00 - 15:00
Streda Nestránkový deň
Štvrtok 09:00 - 15:00
Piatok Nestránkový deň


Pracovná doba:
Pondelok 09:00 - 15:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 13:00

Tel. číslo: +421 905 234 936
E-mail: obeckalonda@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Google Prekladač